พยาธิในน้องแมว

ดูวงจรชีวิต

เห็บ 2 ชนิด Ticks

ดูวงจรชีวิต

หมัด Fleas

ไข่หมัด Fleas Eggs

ตัวอ่อนหมัด Larvae

ดูวงจรชีวิต

ไรหู Ear Mite

ดูวงจรชีวิต

พยาธิหนอนหัวใจ Heartworm

ดูวงจรชีวิต

พยาธิตัวตืด 5 ชนิด Tapeworm

ดูวงจรชีวิต

พยาธิในปอด 2 ชนิด Lungworm

ดูวงจรชีวิต

ไรขี้เรื้อน Notoedres cati

ดูวงจรชีวิต

พยาธิปากขอ 2 ชนิด Hookworm

ดูวงจรชีวิต

พยาธิตัวกลม 2 ชนิด Roundworm

ดูวงจรชีวิต

พยาธิกระเพาะปัสสาวะ Bladderworm